Algemene Leden Vergadering op 15 September

14 september 2021


Beste leden van HTV Ten Woude,

Zoals reeds eerder aangekondigd heeft uw bestuur het genoegen u uit te nodigen voor de 55e Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 september 2021 om 20.00 in het clubgebouw van de vereniging. De agenda is als volgt:


Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen verslag 54e Algemene Ledenvergadering d.d. 2 september 2020
4. Bestuurssamenstelling:
    Aftredend en niet herkiesbaar: Ton van Hooijdonk
    Aangezien het bestuur daarmee uit nog slechts 3 mensen bestaat roepen we u
    nogmaals op om zitting te nemen in het bestuur. Dit kan tot 15 minuten voor de
    vergadering.
5. Bestuursverslag 2020 plus actuele situatie 2021
6. Jaarrekening 2020
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Begroting 2021

KORTE PAUZE

10 Vrijwilligers van het jaar
11 Ontwikkeling padel
12 Vrijwilligers??
13 Rondvraag
14 Sluiting

De financiële informatie en het verslag van de 54e ALV kunt u vinden op de website: tenwoude.nl/commissies/bestuur.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Wij hopen u allen op woensdag 15 september te mogen begroeten! Immers, de Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en dus is dit het ideale moment om uw stem te laten horen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur H.T.V. Ten Woude

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo